Sídlo spoločnosti – fakturačné údaje:

 

UNIMED spol. s r.o.

Oriešková 11

821 05  Bratislava

IČO: 17312752

DIČ: 2020291361

IČ DPH: SK2020291361

 

Bankové spojenie:

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1170697001/1111

IBAN: SK75 1111 0000 0011 7069 7001

 

Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 4005075974/7500

IBAN: SK94 7500 0000 0040 0507 5974

 

 

Spoločnosť UNIMED s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 948/B


UNIMED®, s.r.o. zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 948/B | UNIMED® s.r.o. © 2012